นายสากล  นูคำเฮือง

                                   ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

                                 การศึกษา ศษ.บ. ภาษาไทย

                                  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

                                          

                        นางวริชิญา  อามาตย์มนตรี

                           ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

                         การศึกษา ค.บ. ภาษาไทย 

                                

                              

                                  นางชลกาญจน์  ใจบริสุทธิ์

                               ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

                   การศึกษา ค.บ. วัดผลและประเมินผลการศึกษา

                           

      

 

                         

 

                          

                               

                                    นางขวัญแก้ว ครองยุติ

                              ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

                                 การศึกษา ศศ.บ. ภาษาไทย

              

                             

                                  

                                      นางณิรัญชญา  กอมณี

                                     ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

                            การศึกษา ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์