นางวันเพ็ญ  พรมสอน

                                   ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

                                 การศึกษา ค.บ. สังคมศึกษา

                                  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

                                   

                                   นายชรินทร์ ยาตะลี

                                 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

                             การศึกษา ค.บ.สังคมศึกษา 

                                

                               

                                  นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน

                               ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

                               การศึกษา กศ.บ. สังคมศึกษา

                           

      

 

                         

 

                          

                               

                                       นายนรัญ  มณีนิล

                              ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

                                การศึกษา ค.บ.  สังคมศึกษา

              

                             

                                  

                                    นายนครชาติ  นพพิบูลย์

                                      ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

                            การศึกษา ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์