นายสถาพร  โลมารักษ์

                           ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

                         การศึกษา ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

                             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

                                     

                                   นายวีระยุทธ  สายทอง

                                  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

                             การศึกษา วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์

             

  

                             

                              นายชูศิลป์ ทักษิณกานนท์

                          ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 

                                การศึกษา กศ.บ.(ชีววิทยา)

 

                         

                                  นายยศธร  บรรเทิง

                              ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

                              การศึกษา วท.ม. ฟิสิกส์

 

                               

                                     นางอนงค์  พิมพาวัตร

                             ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

                             การศึกษา ศษ.บ. วิทยาศาสตร์  

                              

                          

                                นางชลิตา  ละเลิศ

                          ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

                การศึกษา วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา (ฟิสิกส์)

                             

                             นางชญานาถ  ซ้อนพิมาย

                           ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

                    การศึกษา วท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา(เคมี)

 

 

                                        

 

                             นางสาวโสรัจจิ  ปทุมทอง

                             ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

                          การศึกษา ค.บ. วิทยาศาสตร์

                            

                             นางศิริเพ็ญ  อนันทวรรณ

                            ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

                               การศึกษา ค.บ. ชีววิทยา