นางประภัสสร  ทองคำผุย

                                   ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

                                    การศึกษา กศ.บ. สุขศึกษา

                                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

                               

                                          นายสมัย  โสมา   

                              ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ            

                                   การศึกษา  ค.บ. พลศึกษา   

                                

                               

                                       นางปราณี  นนธิ

                               ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

                           การศึกษา บธ.บ. การจัดการทั่วไป