นายสุระสิทธิ์  คุดนา

                           ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

                           การศึกษา กศ.ม. คณิตศาสตร์

                             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

                                    

                                   นางพิศมัย  ก้อนทองดี

                              ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

                              การศึกษา กศ.บ. คณิตศาสตร์

                             

                                นายพันธ์ศักดิ์  ภูทอง

                           ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

                            การศึกษา วท.ม. สถิติประยุกต์              

                                     

                                  นางสาวนภา  ศรีดาโคตร

                             ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

                         การศึกษา ค.บ. การวัดผลการศึกษา์

 

                              

                                       นางพิกุล  บัวป่า

                          ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

                            การศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์

                          

                      

                         นางณภัทรรพินทร์  บรรเทิง

                           ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

               การศึกษา ศษ.บ การสอนวิทย์ - คณิต

 

                           

                                     นางสุวจี  นูรักษา

                              ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

                           การศึกษา ค.บ. วัดผลการศึกษา

                               

                             นางจิราวรรณ  กอมณี

                              ตำแหน่ง ครูชำนาญ

                     การศึกษา ค.บ.บริหารการศึกษา