นายนรุทธิ์  สิมาวัน

                           ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

      การศึกษา วท.บ.  เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร

                             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

                                     

                           นางโสภิตนภา  กาญจนรักษ์

                              ตำแหน่ง พนักงานราชการ

                            การศึกษา ค.บ.คหกรรมศาสตร์

                             

                           น.ส.เปรมจิตต์ ไชยประณิธาน

                           ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

                          การศึกษา ค.บ.  คหกรรมศาสตร์               

                         

                              

                                   นายวลงกรณ์   จันดาษ

                                       ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

                     การศึกษา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

                              

                           นางสาววลีลักษณ์  มุกธวัตร

                          ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

                      การศึกษา ศศ.บ.  การจัดการทั่วไป 

                          

                           

                               นางสาวนุจรินทร์  พะวัง

                              ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

                          การศึกษา ค.บ. คหกรรมศาสตร์