โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก  ที่ตั้ง  85  หมู่  8  บ้านนาเจริญ  ตำบลนาเยีย  อำเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี  สหวิทยาเขต 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  โทรสาร 045-306094  e-mail -  website -  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่  41 ไร่  82 ตารางวา 

ประวัติโรงเรียน(โดยย่อ)
ปีการศึกษา  2529  สภาตำบลนาเยียร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย  โรงเรียนนาส่วงวิทยา     โดยนายสงคราม  ศุภสร  กำนันตำบลนาเยีย  นายสมนึก  ศุภลักษณ์  อาจารย์โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียและ  นายศรีสมบัติ  ภูมิเขียว  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาส่วงวิทยา  เพื่อตอบสนองความต้องการของกรมสามัญศึกษา  และชุมชน  เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีนักเรียน  36  คน  มีครู  อาจารย์โรงเรียนนาส่วงวิทยา  และโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย  ร่วมกันจัดการเรียนการสอน
ปีการศึกษา  2530  จัดชั้นเรียนเป็น  2-1-0  ห้อง  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ชาวบ้านร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวที่บริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย  วันที่  21  มกราคม  2531  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็น โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก สังกัดกรมสามัญศึกษาโดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายเบย  จันทร์เขียว  และนายหลวย  คำนวณ จำนวน  41 ไร่  82  ตารางวา  ชาวบ้านบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  จำนวน  1 หลัง  กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ส่วนหนึ่ง โดยมีนายศรีสมบัติ  ภูมิเขียว อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาส่วงวิทยา  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนนาเยียศึกษา  อีกตำแหน่งหนึ่ง
ปีการศึกษา  2531  จัดชั้นเรียนเป็น  2-2-1  ห้อง  วันที่  1  มิถุนายน  2531  กรมสามัญศึกษาแต่งตั้ง  นายเทียนสาย  ป้อมหิน  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพังเคนพิทยา  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาวันที่  31  สิงหาคม  2531  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็นทางการ  “โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก”  เป็นโรงเรียนตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯขึ้นครองราชย์นานกว่ากษัตริย์ทุกพระองค์
ปีการศึกษา  2532  จัดชั้นเรียนเป็น  3-2-2  ห้อง  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร  108  จำนวน  1  หลัง  บ้านพักครู  2  หลัง
ปีการศึกษา  2533  จัดชั้นเรียนเป็น  4-3-2  ห้อง  โรงเรียนเข้าโครงการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  รุ่นที่  2  และได้รับงบประมาณก่อสร้าง  บ้านพักครู  1  หลัง
ปีการศึกษา  2534  จัดชั้นเรียนเป็น  4-4-3  ห้อง  มีนักเรียน  394  คน  ครู  24  คน  ลูกจ้างประจำ  3  คน
ปีการศึกษา  2535  จัดชั้นเรียนเป็น  4-4-4  ห้อง  มีนักเรียน  492  คน  ได้รับอนุมัติโรงเรียนสาขา ที่โรงเรียนบ้านนาจาน  ตำบลนาเยีย  รับนักเรียน  ม.1  จำนวน  2  ห้อง  มีนักเรียน  68  คน  และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับ  ม.ปลาย  จำนวน  2  ห้องเรียน

 

             ปีการศึกษา  2536  จัดชั้นเรียน  4-4-3/2-0-0  มีนักเรียน  479  คน  สาขาโรงเรียน  2-2-0  ห้อง  นักเรียน  108  คน  ได้รับงบประมาณอาคารโรงฝึกงาน  102/27  จำนวน  1  หลัง  2  หน่วย
ปีการศึกษา  2537  จัดชั้นเรียนเป็น  4-4-4/2-2-0  มีนักเรียน  606  คน  สาขาโรงเรียน  1-1-1  ห้อง    มีนักเรียน  121  คน  ครู  25  คน  ลูกจ้างประจำ  3  คน  อัตราจ้าง  2  คน  ไปช่วยราชการ  2  คน
ปีการศึกษา  2538  จัดชั้นเรียนเป็น  5-4-4/3-2-2  ห้อง สาขาโรงเรียน  0-1-1  ห้อง  ได้อนุมัติให้ยุบสาขาโรงเรียนโดยได้รับงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนแทนให้นักเรียนมาเรียนโรงเรียนแม่โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  216ล.(ปรับปรุง  29)  จำนวน  1หลัง
ปีการศึกษา  2539 จัดชั้นเรียนเป็น  4-5-5/4-3-2  ห้อง  มีนักเรียน  838  คน  ครู-อาจารย์  28  คน  ไปช่วยราชการ  2  คน  ลาศึกษาต่อ  2  คน  ลูกจ้างประจำ  3  คน  อัตราจ้าง  7  คน  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์  100/27  จำนวน  1  หลัง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญอักษรย่อ ภปร. และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน  “กลุ่มรัชมังคลาภิเษก”  มีคำขวัญของโรงเรียนว่า  “รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำร”
วันที่  14  พฤศจิกายน  2539  กรมสามัญศึกษา แต่งตั้งให้นายกริช เถาว์โท มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ปีการศึกษา  2540  จัดแผนการเรียนเป็น  4-4-5/3-4-3  ห้อง  นักเรียน  883  คน  ครู-อาจารย์  27  คน   ไปช่วยราชการ  2  คน  ลาศึกษาต่อ  3  คน  อัตราจ้าง  8  คน  อัตราว่าง  1  ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ  3 คน
ปีการศึกษา  2541  จัดแผนการเรียนเป็น  5-4-4/4-3-3 ห้อง  จำนวนนักเรียน  200-165-146/  160-120-122  รวม  913  คน  ครู-อาจารย์  30  คน  ลาศึกษาต่อ  2  คน  ศึกษาต่อต่างประเทศ  1  คน  ลูกจ้างประจำ  3  คน
ภาคเรียนที่  2  วันที่  20 พฤศจิกายน 2541 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายสุเทพ  ไชยชนะ  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาเยียศึกษา             รัชมังคลาภิเษก 
ปีการศึกษา 2542  จัดแผนการเรียนเป็น  4-4-4/4-3-3 รวม 22  ห้อง มีนักเรียน  160-156-163/ 160-131-111 รวม 881  คน
ปีการศึกษา 2543  จัดแผนการเรียนเพิ่ม  4-4-4/3-4-3 รวม 22  ห้อง  จำนวนนักเรียน  147-152-133/ 155-127-121 รวม 835  คน บุคลากรครู-อาจารย์  จำนวน  32  คน นักการภารโรง  3 คน อัตราจ้าง  7  คน  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายวีระศักดิ์  ยิ่งอำนวยชัย  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
ปีการศึกษา  2544 จัดแผนการเรียนเพิ่ม 5-4-4/3-3-4  รวม 23  ห้อง  จำนวนนักเรียน  160-149-152/  120-155-127  รวม  863  คน  บุคลากรครู-อาจารย์  จำนวน  32  คน  ลูกจ้างประจำ  3  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  5  คน
ปีการศึกษา 2545 จัดแผนการเรียนเพิ่ม 5-5-4/3-3-3 รวม 23 ห้อง จำนวนนักเรียน 192-205-136/   120-127-101  รวม  881  คน  บุคลากรครู  จำนวน  35  คน ลูกจ้างประจำ  3  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  4  คน
ปีการศึกษา 2546  จัดแผนการเรียนเพิ่ม  5-5-5/3-3-4  รวม 24  ห้อง จำนวนนักเรียน  175-187-187/ 110-102-125  รวม  886 คนบุคลากรครู จำนวน  36  คน  ลูกจ้างประจำ 3  คน ลูกจ้างชั่วคราว 4  คน

 

             ปีการศึกษา 2547 จัดแผนการเรียนเพิ่ม 5-4-4/3-3-3  รวม  23 ห้อง จำนวนนักเรียน  198-169-177/ 151-99-97  รวม  891  คน  บุคลากรครู จำนวน  35  คน  ลูกจ้างประจำ  2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 6  คน
ปีการศึกษา 2548  จัดแผนการเรียนเพิ่ม  5-4-4/3-3-3  รวม  23  ห้อง  จำนวนนักเรียน  163-198-178/ 144-152-143  รวม  959  คน บุคลากรครู  จำนวน  37 คน  ลูกจ้างประจำ  2  คน พนักงานราชการ  2  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  3  คน
ปีการศึกษา 2549 จัดแผนการเรียนเพิ่ม  4-4-5/3-4-3 รวม 23 ห้อง จำนวนนักเรียน 186-158-187  /144-152-143 รวม 970 คน บุคลากรครู  จำนวน  39  คน ลูกจ้างประจำ  2  คน  พนักงานราชการ  2  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  3  คน
ปีการศึกษา 2550 จัดแผนการเรียนเพิ่ม 4-4-4/4-3-4 รวม 23 ห้อง จำนวนนักเรียน 133-173-147/ 166-130-135  รวม  884  คน  บุคลากรครู  จำนวน  39  คน  ลูกจ้างประจำ  2  คน  พนักงานราชการ  2  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  3  คน
ปีการศึกษา  2551  จัดแผนการเรียนเพิ่ม  4-4-4/4-3-4  รวม 23  ห้อง  จำนวนนักเรียน  136-124-152/  165-150-122  รวม  849  คน  บุคลากรครู จำนวน  40  คน ลูกจ้างประจำ  2  คน พนักงานราชการ  2  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  3  คน  และยามรักษาความปลอดภัย  1  คน
ปีการศึกษา  2552  จัดแผนการเรียนเพิ่ม  4-4-4/4-3-4  รวม 23  ห้อง  จำนวนนักเรียน  136-136-124/  165-165-150  รวม  849  คน  บุคลากรครู  จำนวน  40 คน ลูกจ้างประจำ  2 คน  พนักงานราชการ  2  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  3  คน
ปีการศึกษา  2553  จัดแผนการเรียน  4-4-4/4-3-4  รวม  23  ห้อง  จำนวนนักเรียน  131-141-122/   176-150-146  รวม 869 คน บุคลากรครู จำนวน  40 คน ลูกจ้างประจำ  2 คน พนักงานราชการ  2 คน ลูกจ้างชั่วคราว  7  คน 
ปีการศึกษา  2554  จัดแผนการเรียน  3-4-4/4-3-4  รวม  22  ห้อง  จำนวนนักเรียน  102-116-123/   145-127-136  รวม 749 คน บุคลากรครู จำนวน  42 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน พนักงานราชการ  2  คน ลูกจ้างชั่วคราว  5  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  แม่บ้าน  1 คน
ปีการศึกษา  2555  จัดแผนการเรียน  3-3-4/4-4-3  รวม  21  ห้อง  จำนวนนักเรียน  108-99-110/   156-137-116  รวม  726 คน บุคลากรครู  จำนวน 41 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน พนักงานราชการ 2  คนลูกจ้างชั่วคราว  4  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  แม่บ้าน  1 คน

 

แผนผังโรงเรียน

                                               แผนผังโรงเรียนนาเยีย   

    ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556)
1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น 112 คน
2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 716 คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

จำนวนนักเรียน
เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาปีที่ 1

3

42

60

102

34.00

มัธยมศึกษาปีที่ 2

3

38

65

103

34.33

มัธยมศึกษาปีที่ 3

3

36

53

89

29.66

รวม

9

116

178

294

32.66

มัธยมศึกษาปีที่ 4

4

57

98

155

38.75

มัธยมศึกษาปีที่ 5

4

62

83

145

36.25

มัธยมศึกษาปีที่ 6

4

42

80

122

30.50

รวม

12

161

261

422

35.16

รวมทั้งหมด

21

277

439

716

34.09

      3) จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 714  คน  คิดเป็นร้อยละ 99.72
4) จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 714 คน  คิดเป็นร้อยละ 99.72
5) จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.13
6) จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - คน  คิดเป็นร้อยละ -
7) จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ  - คน  คิดเป็นร้อยละ -
8) จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - คน  คิดเป็นร้อยละ –

 

      9) จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน  (ปัจจุบัน) -  คน  คิดเป็นร้อยละ -
10) สถิติการขาดเรียน -  คน  คิดเป็นร้อยละ -
11) จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำ - คน  คิดเป็นร้อยละ -
12) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน 87  คน  คิดเป็นร้อยละ 95.08
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  จำนวน 116 คน  คิดเป็นร้อยละ 97.75

      13) อัตราส่วนครู : นักเรียน                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 =  1 : 14.57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 =  1 : 14.71
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 =  1 : 12.71
          อัตราส่วนครู : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เฉลี่ย =  1 : 14.00
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 =  1 : 22.14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 =  1 : 20.71
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 =  1 : 17.42
          อัตราส่วนครู : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เฉลี่ย =  1 : 20.09
          อัตราส่วนครู  :  นักเรียน  รวมเฉลี่ย =  1 : 17.04

      14) จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ  ดนตรี  นาฎศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 716 คน       คิดเป็นร้อยละ 100
15) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่  ผู้ปกครอง  716 คน คิดเป็นร้อยละ100
16) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  716 คน คิดเป็นร้อยละ100
17) จำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา  716 คน        คิดเป็นร้อยละ  100
18) จำนวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ  716 คน  คิดเป็นร้อยละ  100
19) จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 716 คน  คิดเป็นร้อยละ  100
20) จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  716 คน  คิดเป็นร้อยละ  100