ม.1  ห้อง 1 ต่อ ,ต่อ ,3 ต่อ
ม.2  ห้อง 1 ต่อ ,2, ต่อ ,3 ต่อ
ม.3  ห้อง 1 ต่อ , 2 , 3 ต่อ
ม.4  ห้อง 1 ต่อ , 2 , 3 ต่อ, 4 ต่อ
ม.5  ห้อง 1 , 2 ต่อ ,3 ต่อ , 4 ต่อ
ม.6  ห้อง 1, 2 ต่อ ,3 ต่อ ,4 ต่อ