นางสาวพัทนินทร์  แก้วลี

                           ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

                    การศึกษา กศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ

                             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

                             

                           น.ส.อัญชลีพร พรหมประเสริฐ

                                  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

                           การศึกษา ศศ.บ ภาษาอังกฤษ

                               

                                     นางทรัพย์สิน  ศรีเชื้อ

                              ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

                              การศึกษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ              

                            

                              

                                   นางกัญชพร บัวใหญ่

                            ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

                           การศึกษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  

 

 

                              

                              น.ส.กมลพรรณ  พันธ์คำเสน

                                ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

                            การศึกษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ